Προσδιορισμός του pH Μεγάλης Κοιλίας, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Προσδιορισμός του pH Μεγάλης Κοιλίας, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Η διατήρηση σταθερού περιβάλλοντος εντός της μεγάλης κοιλίας (ΜΚ) των αγελάδων είναι θεμελιώδης συνθήκη για τη φυσιολογική λειτουργία της πέψης, της σύνθεσης και της απορρόφησης των συστατικών που επιτελείται εκεί. Ο προσδιορισμός του pH της ΜΚ είναι μια πολύ βασική εξέταση που αντικατοπτρίζει την υγεία των ζώων, ειδικά σε εκτροφές υψηλών αποδόσεων. Η πτώση της τιμής του pH κάτω από συγκεκριμένα όρια (συνήθως <5,5) προκαλεί δυσλειτουργία της ΜΚ, επιδρά δυσμενώς στον μεταβολισμό, στην υγεία του ζώου και στη γαλακτοπαραγωγή. Με τη μέτρηση του pH μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι που σχετίζονται με τη διατροφή (όπως η σύσταση του σιτηρεσίου, ο τρόπος παρασκευής και παράθεσής του) αλλά και τη διαχείριση των ζώων (όπως η επάρκεια του χώρου παράθεσης τροφής στα ζώα, η πρόσβαση στην τροφή και η πυκνότητα σταβλισμού). Ως ακριβέστερη μέθοδος στην κλινική πράξη θεωρείται η μέτρηση του pH υγρού περιεχόμενου ΜΚ που λήφθηκε με παρακέντηση, σε συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως 5-8 ώρες) μετά από την παροχή τροφής.
Χημική Σύνθεση Σιτηρεσίου

Χημική Σύνθεση Σιτηρεσίου

Χημική ανάλυση του ολικού σιτηρεσίου μπορεί να γίνει και επιτόπου στην εκτροφή με τη χρήση αυτόνομου φορητού αναλυτή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του σιτηρεσίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ειδικά σε περιόδους αλλαγών, όπως  π.χ. προσθήκη νέου ενσιρώματος ή ο έλεγχος διαφορετικών σιτηρεσίων για διαφορετικές ομάδων ζώων. Προσδιορίζονται οι συνήθεις χημικές παράμετροι που κρίνουν την ποιότητά του, δηλαδή σε ποσοστό επί της ξηρής ουσίας: η υγρασία, το άμυλο, οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ADF, οι NDF, η τέφρα και οι ολικές λιπώδεις ουσίες. Οι μετρήσεις αυτές είναι αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες και προσφέρουν συστηματικό έλεγχο του σιτηρεσίου σε μία εκτροφή. Για τις συγκεκριμένες αναλύσεις, ο αξιολογητής συνέλεγε από διαφορετικά σημεία του διαδρόμου τροφοδοσίας δείγματα της τροφής και μετά την ενοποίησή τους προχωρούσε σε ζύγιση της κατάλληλης ποσότητας και ανάλυσής της.
Field report 29/06/20 – Μετρήσεις αγρού

Field report 29/06/20 – Μετρήσεις αγρού

Το πείραμα στα πλαίσια του έργου BioCircular για το έτος 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα φυτά έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά και οι διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων των πειραμάτων θρέψης και άρδευσης άρχισαν να είναι εμφανείς.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι επεμβάσεις του πειράματος θρέψης περιλαμβάνουν λιπάνσεις με κοπριά, λίπανση βραδείας αποδέσμευσης, με χρήση χημικού λιπάσματος και με χλωρά λίπανση, ενώ στο πείραμα άρδευσης εξετάζεται η ανάπτυξη των φυτών σε περιπτώσεις πλήρους και ελλειμματικής άρδευσης. Στις 29/07/2020 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τον αισθητήρα Crop Circle ο οποίος μετράει την ανάκλαση της φυτοκόμης σε τέσσερα διαφορετικά μήκη κύματος παρέχοντας τη δυνατότητα εκτίμησης διαφόρων δεικτών βλάστησης όπως ο NDVI και ο NDRE. Οι μετρήσεις έγιναν στις 2 κεντρικές σειρές εντός κάθε πειραματικού τεμαχίου κατά μήκος του αγρού (εξαιρώντας τις ακριανές σειρές κάθε επέμβασης προκειμένου να εξασφαλιστούν μετρήσεις αντιπροσωπευτικών φυτών).

Μετρήσεις πειραματικό τεμάχιο

Όλα τα δεδομένα των μετρήσεων γεωδαίθηκαν με χρήση GPS υψηλής ακρίβειας (RTK) για την χωρική ανάλυση των παραμέτρων και την δημιουργία των ανάλογων χαρτών.

Επίσης ελήφθησαν θερμικές εικόνες για την εκτίμηση της υδατικής καταπόνησης των φυτών μεταξύ των διαφορετικών επεμβάσεων.

Θερμική απεικόνιση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση