Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης αποτελεί διεθνώς τον καλύτερο δείκτη αξιολόγησης της μεταβολής των ενεργειακών αποθεμάτων του ζώου. Με βάση τον δείκτη αυτό ουσιαστικά ελέγχονται οι μεταβολές του βάρους και της κατανομής των ενεργειακών αποθεμάτων στο σώμα του ζώου. Εξαρτάται και σχετίζεται με τη θρεπτική επάρκεια του σιτηρεσίου, την παραγωγικότητα των ζώων, το παραγωγικό τους στάδιο, τον τρόπο παράθεσης τροφής και τις συνθήκες σταβλισμού. Η μέτρησή του γίνεται σε όλα τα ζώα με επιτόπια παρατήρηση και αξιολόγηση συγκεκριμένων τμημάτων του σώματός τους, από τον ίδιους πάντα αξιολογητές. Εφαρμόζεται επισκόπηση και ψηλάφηση συγκεκριμένων ανατομικών περιοχών του ζώου και κατόπιν αυτό κατατάσσεται σε βαθμίδα μιας πενταβάθμιας κλίμακας (1-5, με υποδιαιρέσεις του 0,5). Εξετάζονται όλα τα ζώα της εκτροφής, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Στη κλινική πράξη ενδιαφέρει κυρίως η κατάταξη των ζώων σε αδύνατα (ΔΘΚ<2,5), φυσιολογικά (ΔΘΚ 2,5-3,5) και παχιά (ΔΘΚ >3,5). 

 

Δείκτης Ευχέρειας Κίνησης, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Δείκτης Ευχέρειας Κίνησης, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Ο δείκτης ευχέρειας κίνησης (locomotion score) αποτελεί τη μετρήσιμη αξιολόγηση του τρόπου κίνησης των ζώων. Εκτιμάται ο τρόπος και η ευχέρεια βάδισης και η ύπαρξη χωλότητας. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο βαθμός και η σοβαρότητα της χωλότητας. Η εκτίμηση της ευχέρειας κίνησης της αγέλης είναι πολύ σημαντικός δείκτης γιατί προσδιορίζει και ποσοτικοποιεί την υγεία των ζώων, καθώς η κίνηση επηρεάζεται από προβλήματα υγείας τόσο του άκρου ποδός, όσο και συστημικά. Επιπρόσθετα, η ευχέρεια βάδισης σχετίζεται με τις συνθήκες σταβλισμού, καθώς δυσμενείς συνθήκες (όπως συνωστισμός, υγρασία, κακή καθαριότητα) προκαλούν προβλήματα στα άκρα, αλλά και με το σιτηρέσιο. Συγκεκριμένα, συσχετίζεται τόσο με την ποιότητα της τροφής (σύσταση, αναλογίες συστατικών, ισορροπία) όσο και με τον τρόπο παράθεσής της, την ανάμιξη και τον τεμαχισμό των τμημάτων της. Η εκτίμηση της ευχέρειας κίνησης γίνεται με επισκόπηση της κίνησης των ζώων κατά την ελεύθερη βάδισή τους σε επίπεδο έδαφος. Ο αξιολογητής παρατηρεί τα ζώα, βαθμολογεί την κίνησή τους με βάση συγκεκριμένους κανόνες και τα κατατάσσει σε τετραβάθμια κλίμακα (βαθμίδες 1-4). Βαθμολογείται η κίνηση όλων των ζώων της εκτροφής, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση