Χημική ανάλυση του ολικού σιτηρεσίου μπορεί να γίνει και επιτόπου στην εκτροφή με τη χρήση αυτόνομου φορητού αναλυτή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του σιτηρεσίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ειδικά σε περιόδους αλλαγών, όπως  π.χ. προσθήκη νέου ενσιρώματος ή ο έλεγχος διαφορετικών σιτηρεσίων για διαφορετικές ομάδων ζώων. Προσδιορίζονται οι συνήθεις χημικές παράμετροι που κρίνουν την ποιότητά του, δηλαδή σε ποσοστό επί της ξηρής ουσίας: η υγρασία, το άμυλο, οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ADF, οι NDF, η τέφρα και οι ολικές λιπώδεις ουσίες. Οι μετρήσεις αυτές είναι αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες και προσφέρουν συστηματικό έλεγχο του σιτηρεσίου σε μία εκτροφή. Για τις συγκεκριμένες αναλύσεις, ο αξιολογητής συνέλεγε από διαφορετικά σημεία του διαδρόμου τροφοδοσίας δείγματα της τροφής και μετά την ενοποίησή τους προχωρούσε σε ζύγιση της κατάλληλης ποσότητας και ανάλυσής της.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση