Ο δείκτης ευχέρειας κίνησης (locomotion score) αποτελεί τη μετρήσιμη αξιολόγηση του τρόπου κίνησης των ζώων. Εκτιμάται ο τρόπος και η ευχέρεια βάδισης και η ύπαρξη χωλότητας. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο βαθμός και η σοβαρότητα της χωλότητας. Η εκτίμηση της ευχέρειας κίνησης της αγέλης είναι πολύ σημαντικός δείκτης γιατί προσδιορίζει και ποσοτικοποιεί την υγεία των ζώων, καθώς η κίνηση επηρεάζεται από προβλήματα υγείας τόσο του άκρου ποδός, όσο και συστημικά. Επιπρόσθετα, η ευχέρεια βάδισης σχετίζεται με τις συνθήκες σταβλισμού, καθώς δυσμενείς συνθήκες (όπως συνωστισμός, υγρασία, κακή καθαριότητα) προκαλούν προβλήματα στα άκρα, αλλά και με το σιτηρέσιο. Συγκεκριμένα, συσχετίζεται τόσο με την ποιότητα της τροφής (σύσταση, αναλογίες συστατικών, ισορροπία) όσο και με τον τρόπο παράθεσής της, την ανάμιξη και τον τεμαχισμό των τμημάτων της. Η εκτίμηση της ευχέρειας κίνησης γίνεται με επισκόπηση της κίνησης των ζώων κατά την ελεύθερη βάδισή τους σε επίπεδο έδαφος. Ο αξιολογητής παρατηρεί τα ζώα, βαθμολογεί την κίνησή τους με βάση συγκεκριμένους κανόνες και τα κατατάσσει σε τετραβάθμια κλίμακα (βαθμίδες 1-4). Βαθμολογείται η κίνηση όλων των ζώων της εκτροφής, σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση