Η αξιολόγηση του τεμαχισμού και της ανάμιξης του ολικού σιτηρεσίου είναι μία πολύ σημαντική εξέταση, ειδικά για τις εκτροφές υψηλών αποδόσεων. Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται με συσκευή που διαθέτει ειδικούς ηθμούς συγκεκριμένων διαμέτρων, δια μέσω των οποίων η διαδοχική δίοδος των τεμαχιδίων τροφής του ολικού σιτηρεσίου καταλήγει στο διαχωρισμό του ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση και αξιολόγηση των επιμέρους συστατικών του. Η συσκευή αποτελείται από 3 ηθμούς με διαφορετικής διαμέτρου οπές (από πάνω προς τα κάτω: 19 mm, 8 mm και 1,18 mm) και 1 περιέκτη χωρίς ηθμό.Oπότε, ανάλογα με την εκατοστιαία αναλογία βάρους των στοιχείων του σιτηρεσίου που απομένουν ανά ηθμό εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάτμηση και ανάμιξη του ολικού σιτηρεσίου. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται από τον αξιολογητή δείγματα του ολικού σιτηρεσίου (συγκεκριμένης ποσότητας, από διαφορετικά μέρη του χώρου παράθεσης τροφής, αμέσως μετά από την παράθεση του σιτηρεσίου), στη συνέχεια γίνεται ανάμιξή τους, τοποθέτηση στη συσκευή διαχωρισμού και ειδικός χειρισμός με στόχο τη διέλευση των τεμαχιδίων τροφής από τους ηθμούς. Στο τέλος ζυγίζονται ξεχωριστά όλα τα τεμαχίδια που κατακρατήθηκαν στους 4 περιέκτες και τα αποτελέσματα εκφράζονται σε γραμμάρια και σε ποσοστό επί του σιτηρεσίου και των επιμέρους τμημάτων ανά ηθμό. Η εκτίμηση του σιτηρεσίου μέσω ηθμών γίνεται σε δύο φάσεις, η μία εξετάζει το πρόσφατα παρατεθέν σιτηρέσιο και η άλλη εξετάζει τα υπολείμματά του την επόμενη μέρα, δηλαδή αυτό που έχει απομείνει και συλλέγεται πριν την παράθεση του νέου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος του σιτηρεσίου σε όλη τη διάρκεια της λήψης του από τα ζώα. 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση