BIO CIRCULAR

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Biocircular

Σχετικά με το έργο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η γεωργία συνολικά συμβάλλει κατά 10% στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και κατά 95% στις εκπομπές αμμωνίας στην ΕΕ1, ενώ το κόστος από τη ρύπανση αζώτου εξαιτίας της γεωργικής δραστηριότητας ανέρχεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ 70 και 320 δισ. €1. Αντικείμενο του έργου BIOCIRCULAR αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας (smart farming) και μεταποίησης (smart processing) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

αποτελεί ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο BIOCIRCULAR στοχεύει να αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα σε αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που οδηγούν σε ακατάλληλη εφαρμογή πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής και ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων.

 

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση από Ν και Ρ. Ως εκ τούτου, η ένταση της χρήσης λιπασμάτων έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα αυξημένα επίπεδα νιτρικών στο νερό, οξίνιση, βαρέα μέταλλα και άλλα στοιχεία που εκλύονται στο περιβάλλον ή σε εδάφη, θέτοντας σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα και τους ανθρώπους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 εντάσσονται δράσεις για το σχεδιασμό και τη βέλτιστη διαχείριση του νερού. Στο έργο BIOCIRCULAR θα μελετηθούν τεχνικές άρδευσης με στόχο τη μείωση των εισροών και τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Θα μελετηθεί επίσης το πώς μπορεί να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της  αρδευσης με τη χρήση τεχνικών όπως είναι η ελλειμματική άρδευση, αλλά και η μόνιμη μερική ύγρανση του ριζοστρώματος (Fixed Partial Root zone Drying, FPRD) με άρδευση με σταγόνες, ένα θέμα που αποτελεί αντικείμενο έρευνας σε πολλές καλλιέργειες και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς κάτω από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης. Τέλος, θα μελετηθεί και η σχέση μεταξύ των φυσιολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών των γενοτύπων του αραβοσίτου και των επιπέδων άρδευσης για να διαπιστωθεί πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του νερού, αλλά και στην επιλογή ποικιλιών που να είναι πιο ανθεκτικές στην έλλειψη του νερού με βάση συγκεκριμένα φυσιολογικά και αγροκομικά χαρακτηριστικά, κάτι που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

Άμεσος στόχος του έργου

είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της μονάδας μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων στις φάσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στο βαθμό που οι διαθέσιμες επιμέρους

περισσότερα

τεχνολογίες οι οποίες απαιτούνται για το έργο δε βρίσκονται σε επίπεδο ωρίμανσης TRL9, οι ερευνητικοί φορείς/εταίροι αναλαμβάνουν την ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων “smart farming” και “smart processing” που θα ενσωματώνουν πολλαπλά επίπεδα λήψης αποφάσεων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εξετάζοντας και ενσωματώνοντας αντικείμενα επιχειρηματικής ευφυΐας, μηχανικής συστημάτων και πληροφορικής. Στο πλαίσιο του έργου, όλα τα παραπάνω θα ενσωματωθούν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και θα αποτελέσουν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα βασιστεί σε αλγορίθμους βελτιστοποίησης της απόδοσης μιας καλλιέργειας και παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Ως δεδομένα εισόδου στο σύστημα θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα καθορισμού θέσης (GPS), γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), δεδομένα τηλεπισόπησης, δεδομένα αισθητήρων καλλιεργειών, εδάφους και γεωργικής μηχανικής (μεταβολής ποσότητων εφαρμογής των εισροών όπως νερό, σπόροι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κ.ά), δεδομένα αγροτικών μηχανημάτων κλπ.

Τα παραπάνω θα πιστοποιηθούν

περισσότερα

από το σύστημα, θα παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, θα «μεταφράζονται» κατάλληλα και θα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της απόδοσης της παραγωγής. Παράλληλα με την ανάπτυξη των αλγορίθμων βελτιστοποίησης, το σύστημα BIOCIRCULAR πρόκειται να υποστηρίζει την αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, παρέχοντας στον παραγωγό ένα ολοκληρωμένο εργαλείο υποστήριξης λήψης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας. Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης πληροφορίας BIOCIRCULAR πρόκειται να είναι ευέλικτο και δυναμικό, ώστε να συνδυάζει πληροφορίες από πολλές και διαφορετικές πηγές (GPS, GIS, αισθητήρες, αλγόριθμους βελτιστοποίησης, τρίτες -αξιόπιστες- πηγές, ενώ βαρύτητα θα δοθεί και στην ευκολία στη χρήση του με δεδομένο ότι απευθύνεται σε ανθρώπους (αγρότες, κτηνοτρόφους) που συχνά δε διαθέτουν την απαραίτητη εξοικείωση με πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα.

Τα παραπάνω θα «διαβάζονται»

περισσότερα

για την εφαρμοσιμότητά τους και την αξιοπιστία τους σε μια πραγματική, καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής προϊόντων γάλακτος (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή), ενώ έμφαση θα δοθεί και στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της ανάπτυξης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης ώστε η τεχνογνωσία να διαχυθεί στο μέγιστο αριθμό ανθρώπων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροτικής οικονομίας. Αξίζει να τονιστεί ότι η επιλογή μιας μικρομεσαίας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας, επιτρέπει την επαναληψιμότητα του μοντέλου και την υιοθέτησή του (είτε ως σύνολο, είτε στα επιμέρους σημεία που τις αφορούν) από μεγάλο αριθμό και ποικιλία επιχειρήσεων του κλάδου. Επιπρόσθετα, ο σύνθετος χαρακτήρας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σαν niche παραγωγός και εκπαιδευτικός οργανισμός, εγγυάται την διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο από πλευράς πρόθεσης, όσο και από πλευράς πειστικότητας.

Με την επίτευξη

Tου ως άνω στόχου,

αναμένεται να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής μονάδας που συντονίζει το έργο BIOCIRCULAR. Αυτό αναμένεται να συμβεί μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας (μείωση εισροών) και της ελκυστικότητας των παραγόμενων προϊόντων (δυνατότητα περιβαλλοντικής πιστοποίησης). Παράλληλα, μια ανταγωνιστική στρατηγική βασισμένη στην αυξανόμενη ευαισθησία του καταναλωτικού κοινού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορίας, καθώς και ευζωίας των ζώων (ethical buying) αποτελεί αποτελεσματική απάντηση στις εντεινόμενες πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από φτηνά εισαγόμενα προϊόντα.

Στο πλαίσιο του έργου

Η Γαλακτοπαραγωγή

πρόκειται να αποτελέσει το υπόδειγμα παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων. Λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης της αλυσίδας αξίας μεταξύ του ζώου, της καλλιέργειας και του εδάφους σε συστήματα γαλακτοπαραγωγής, το εν λόγω σύστημα είναι σε θέση να αποτελέσει οδηγό εφαρμογής σε αντίστοιχα παραγωγικά συστήματα σε άλλους τομείς της αγροδιατροφής.

Το έργο Biocircular

Θα εστιάσει στα ακόλουθα βασικά ζητήματα

&

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

οικο-αποδοτικών και βιώσιμων γεωργικών διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση των εισροών στην  παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

της παραγωγής σε σχέση με την ποσότητα, την ποιότητα, τα πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ικανοποίηση ανερχόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών.

'

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την παραγωγική διαδικασία και προετοιμασία στρατηγικών μετριασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

h

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης σε θέματα κυκλικής γεωργίας.

Biocircular

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση