BIO CIRCULAR

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ)

Biocircular

Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-25 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ερευνητικές Περιοχές

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Στο έργο BIOCIRCULAR το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει με δύο Ινστιτούτα:

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) αποτελεί το 5 Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ από το 2013. Η κύρια αποστολή του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο με κύρια προσέγγιση τα βιο-παραγωγικά συστήματα. Το κύριο μέλημα του ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ είναι ο τομέας των αγροτικών τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την γεωργία ακριβείας, ευφυή συστήματα γεωργίας, αγρο-υλικοτεχνική υποστήριξη, αυτοματισμοί, τεχνολογίες πληροφορικής, Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης (Decision Support System), αισθητήρες, αγρο-ρομποτική,  χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων  και εδαφικών πόρων, εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βελτιστοποίηση συστημάτων γεωργικής παραγωγής.

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) είναι ένα από τα ιδρύματα του ΕΚΕΤΑ που απασχολεί περίπου 250 άτομα με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Η αναπτυξιακή πολιτική του ΙΔΕΠ βασίζεται σε συνεργασίες στρατηγικής σημασίας με εταιρείες της διεθνούς βιομηχανίας, Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια μέσα από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και συμβάλλει στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων και μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής. Κύριο μέλημα του ΙΔΕΠ είναι η μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βελτιωμένη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση πηγών ενέργειας, τη μείωση του περιβαλλοντικού.

Δομή

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες, Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Βιώσιμη Κινητικότητα και Συνδυασμένες Μεταφορές
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Ιατρική Έρευνα, Πληροφορική Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία

Δραστηριότητα

-Στο ΕΚΕΤΑ σήμερα εργάζονται περισσότερα από 700 άτομα στην πλειοψηφία τους επιστήμονες.
-Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα ενώ κατατάσσεται στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7). -Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.200 ερευνητικά έργα (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 450 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
-Τα ερευνητικά αποτελέσματα του ΕΚΕΤΑ (περισσότερα από 260 άρθρα/έτος) έχουν σημαντική διεθνή επιστημονική απήχηση (περισσότερες από 5.700 ετεροαναφορές/έτος)
– Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου έχουν οδηγήσει στη δημιουργία 4 εταιρειών τεχνοβλαστών – spin offs.
– Το ΕΚΕΤΑ είναι ο πρώτος ελληνικός ερευνητικός φορέας που αναγνωρίζεται από την Ε.Ε. (2012) ότι σέβεται τις αρχές της “Χάρτας του Ερευνητή και του Κώδικα Δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών”

Νομική Μορφή

Το ΕΚΕΤΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επικοινωνία: Δρ. Μπόχτης Διονύσης

Biocircular

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση