Χημική Σύνθεση Σιτηρεσίου

Χημική Σύνθεση Σιτηρεσίου

Χημική ανάλυση του ολικού σιτηρεσίου μπορεί να γίνει και επιτόπου στην εκτροφή με τη χρήση αυτόνομου φορητού αναλυτή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του σιτηρεσίου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ειδικά σε περιόδους αλλαγών, όπως  π.χ. προσθήκη νέου ενσιρώματος ή ο έλεγχος διαφορετικών σιτηρεσίων για διαφορετικές ομάδων ζώων. Προσδιορίζονται οι συνήθεις χημικές παράμετροι που κρίνουν την ποιότητά του, δηλαδή σε ποσοστό επί της ξηρής ουσίας: η υγρασία, το άμυλο, οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ADF, οι NDF, η τέφρα και οι ολικές λιπώδεις ουσίες. Οι μετρήσεις αυτές είναι αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες και προσφέρουν συστηματικό έλεγχο του σιτηρεσίου σε μία εκτροφή. Για τις συγκεκριμένες αναλύσεις, ο αξιολογητής συνέλεγε από διαφορετικά σημεία του διαδρόμου τροφοδοσίας δείγματα της τροφής και μετά την ενοποίησή τους προχωρούσε σε ζύγιση της κατάλληλης ποσότητας και ανάλυσής της.
Field report 29/06/20 – Μετρήσεις αγρού

Field report 29/06/20 – Μετρήσεις αγρού

Το πείραμα στα πλαίσια του έργου BioCircular για το έτος 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα φυτά έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά και οι διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων των πειραμάτων θρέψης και άρδευσης άρχισαν να είναι εμφανείς.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι επεμβάσεις του πειράματος θρέψης περιλαμβάνουν λιπάνσεις με κοπριά, λίπανση βραδείας αποδέσμευσης, με χρήση χημικού λιπάσματος και με χλωρά λίπανση, ενώ στο πείραμα άρδευσης εξετάζεται η ανάπτυξη των φυτών σε περιπτώσεις πλήρους και ελλειμματικής άρδευσης. Στις 29/07/2020 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τον αισθητήρα Crop Circle ο οποίος μετράει την ανάκλαση της φυτοκόμης σε τέσσερα διαφορετικά μήκη κύματος παρέχοντας τη δυνατότητα εκτίμησης διαφόρων δεικτών βλάστησης όπως ο NDVI και ο NDRE. Οι μετρήσεις έγιναν στις 2 κεντρικές σειρές εντός κάθε πειραματικού τεμαχίου κατά μήκος του αγρού (εξαιρώντας τις ακριανές σειρές κάθε επέμβασης προκειμένου να εξασφαλιστούν μετρήσεις αντιπροσωπευτικών φυτών).

Μετρήσεις πειραματικό τεμάχιο

Όλα τα δεδομένα των μετρήσεων γεωδαίθηκαν με χρήση GPS υψηλής ακρίβειας (RTK) για την χωρική ανάλυση των παραμέτρων και την δημιουργία των ανάλογων χαρτών.

Επίσης ελήφθησαν θερμικές εικόνες για την εκτίμηση της υδατικής καταπόνησης των φυτών μεταξύ των διαφορετικών επεμβάσεων.

Θερμική απεικόνιση

Αξιολόγηση τεμαχισμού και ανάμιξης ολικού σιτηρεσίου με ηθμούς διήθησης (συσκευή Penn State Particle Separator)

Αξιολόγηση τεμαχισμού και ανάμιξης ολικού σιτηρεσίου με ηθμούς διήθησης (συσκευή Penn State Particle Separator)

Η αξιολόγηση του τεμαχισμού και της ανάμιξης του ολικού σιτηρεσίου είναι μία πολύ σημαντική εξέταση, ειδικά για τις εκτροφές υψηλών αποδόσεων. Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται με συσκευή που διαθέτει ειδικούς ηθμούς συγκεκριμένων διαμέτρων, δια μέσω των οποίων η διαδοχική δίοδος των τεμαχιδίων τροφής του ολικού σιτηρεσίου καταλήγει στο διαχωρισμό του ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση και αξιολόγηση των επιμέρους συστατικών του. Η συσκευή αποτελείται από 3 ηθμούς με διαφορετικής διαμέτρου οπές (από πάνω προς τα κάτω: 19 mm, 8 mm και 1,18 mm) και 1 περιέκτη χωρίς ηθμό.Oπότε, ανάλογα με την εκατοστιαία αναλογία βάρους των στοιχείων του σιτηρεσίου που απομένουν ανά ηθμό εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάτμηση και ανάμιξη του ολικού σιτηρεσίου. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται από τον αξιολογητή δείγματα του ολικού σιτηρεσίου (συγκεκριμένης ποσότητας, από διαφορετικά μέρη του χώρου παράθεσης τροφής, αμέσως μετά από την παράθεση του σιτηρεσίου), στη συνέχεια γίνεται ανάμιξή τους, τοποθέτηση στη συσκευή διαχωρισμού και ειδικός χειρισμός με στόχο τη διέλευση των τεμαχιδίων τροφής από τους ηθμούς. Στο τέλος ζυγίζονται ξεχωριστά όλα τα τεμαχίδια που κατακρατήθηκαν στους 4 περιέκτες και τα αποτελέσματα εκφράζονται σε γραμμάρια και σε ποσοστό επί του σιτηρεσίου και των επιμέρους τμημάτων ανά ηθμό. Η εκτίμηση του σιτηρεσίου μέσω ηθμών γίνεται σε δύο φάσεις, η μία εξετάζει το πρόσφατα παρατεθέν σιτηρέσιο και η άλλη εξετάζει τα υπολείμματά του την επόμενη μέρα, δηλαδή αυτό που έχει απομείνει και συλλέγεται πριν την παράθεση του νέου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος του σιτηρεσίου σε όλη τη διάρκεια της λήψης του από τα ζώα. 

Εκτίμηση Υφής Κοπράνων, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Εκτίμηση Υφής Κοπράνων, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Η εκτίμηση της υφής των κοπράνων αποτελεί μία εξέταση που δίνει πληροφορίες για την πέψη των ζώων, οπότε διερευνάται έμμεσα η λειτουργία του πεπτικού συστήματος, αλλά και η σύσταση και η ποιότητα του σιτηρεσίου. Αποτελεί εξέταση που γίνεται σε επίπεδο εκτροφής κατά την οποία εκτιμάται μακροσκοπικά η υφή αντιπροσωπευτικού αριθμού δειγμάτων κοπράνων (συνήθως από το 10% των ζώων κάθε ομάδας) και γίνεται κατάταξή τους σε πενταβάθμια κλίμακα από 1 ως 5.

Εκτίμηση Σύστασης Κοπράνων, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Εκτίμηση Σύστασης Κοπράνων, Διαχείριση Ζωικού Κεφαλαίου

Η εκτίμηση της σύστασης των κοπράνων γίνεται επιτόπια στην εκτροφή, με ειδικό εξοπλισμό ηθμών. Με την εξέταση αυτή αντλούνται πληροφορίες για την πέψη των ζώων, την πεπτικότητα και τη σύσταση της τροφής, αλλά και για την επάρκεια του σιτηρεσίου. Εφαρμόζεται σε περίπου 10% των αγελάδων της κάθε ομάδος και απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων σε ποσότητα (περίπου 500 g) και ποιότητα, δηλαδή δειγμάτων που να αντανακλούν τον μέσο όρο κατάταξης με βάση την εκτίμηση της υφής τους. Το κάθε δείγμα κοπράνων τοποθετείται στον ειδικό εξοπλισμό και ξεπλένεται με νερό, ώστε να απομακρυνθούν μέσω του ηθμού τα σωματίδια μικρού μεγέθους. Ακολουθεί καταγραφή της περιεκτικότητας σε άπεπτες ίνες και καταμέτρηση του αριθμού των άπεπτων τμημάτων δημητριακών καρπών που κατακρατούνται στον ηθμό. 

Font Resize
Contrast