Field report 29/06/20 – Μετρήσεις αγρού

Field report 29/06/20 – Μετρήσεις αγρού

Το πείραμα στα πλαίσια του έργου BioCircular για το έτος 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα φυτά έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά και οι διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων των πειραμάτων θρέψης και άρδευσης άρχισαν να είναι εμφανείς.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι επεμβάσεις του πειράματος θρέψης περιλαμβάνουν λιπάνσεις με κοπριά, λίπανση βραδείας αποδέσμευσης, με χρήση χημικού λιπάσματος και με χλωρά λίπανση, ενώ στο πείραμα άρδευσης εξετάζεται η ανάπτυξη των φυτών σε περιπτώσεις πλήρους και ελλειμματικής άρδευσης. Στις 29/07/2020 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τον αισθητήρα Crop Circle ο οποίος μετράει την ανάκλαση της φυτοκόμης σε τέσσερα διαφορετικά μήκη κύματος παρέχοντας τη δυνατότητα εκτίμησης διαφόρων δεικτών βλάστησης όπως ο NDVI και ο NDRE. Οι μετρήσεις έγιναν στις 2 κεντρικές σειρές εντός κάθε πειραματικού τεμαχίου κατά μήκος του αγρού (εξαιρώντας τις ακριανές σειρές κάθε επέμβασης προκειμένου να εξασφαλιστούν μετρήσεις αντιπροσωπευτικών φυτών).

Μετρήσεις πειραματικό τεμάχιο

Όλα τα δεδομένα των μετρήσεων γεωδαίθηκαν με χρήση GPS υψηλής ακρίβειας (RTK) για την χωρική ανάλυση των παραμέτρων και την δημιουργία των ανάλογων χαρτών.

Επίσης ελήφθησαν θερμικές εικόνες για την εκτίμηση της υδατικής καταπόνησης των φυτών μεταξύ των διαφορετικών επεμβάσεων.

Θερμική απεικόνιση

Biocircular, ένα βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας

Biocircular, ένα βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας

Αντικείμενο του έργου BIOCIRCULAR αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας (smart farming) και μεταποίησης (smart processing) σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Για την υλοποίησή του συνεργάζονται η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Εργαστήριο ζωοτεχνίας του τμήματος Κτηνιατρικής και το Εργαστήριο Γεωπονίας του τμήματος Γεωπονίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με το Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας, η Engineers for Business IKE και η Ergoplanning ΕΠΕ.

Στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων, μέσα από την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τη μείωση των εισροών και τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Αναλύονται ζητήματα που άπτονται της επεξεργασίας και τυποποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων, αντιμετωπίζοντας έτσι σημαντικά θέματα που συνδέονται με αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και οδηγούν σε ακατάλληλη και επιβαρυντική για το περιβάλλον χρήση πόρων όπως τα χημικά λιπάσματα και το νερό, οι μη βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας στο σύστημα παραγωγής και ο ανεπαρκής χειρισμός και επεξεργασία δεδομένων.

Όλα τα παραπάνω ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παραγωγής προϊόντων γάλακτος και αποτελούν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας.

Επιγραμματικά, το έργο BIOCIRCULAR εστιάζει στα ακόλουθα βασικά ζητήματα:

 • Ανάπτυξη οικο-αποδοτικών και βιώσιμων γεωργικών διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση των εισροών στην παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.
 • Βελτιστοποίηση της παραγωγής σε σχέση με την ποσότητα, την ποιότητα, τα πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ικανοποίηση ανερχόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών.
 • Ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου από την παραγωγική διαδικασία και προετοιμασία στρατηγικών μετριασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
 • Προετοιμασία ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης σε θέματα κυκλικής οικονομίας στο γεωργικό κλάδο.

Το έργο εστιάζει ειδικά στον τομέα της γαλακτοκομικής παραγωγής και της πλήρους αλυσίδας αξίας της παραγωγής προϊόντων γάλακτος. Επιμέρους αντικείμενα έρευνας αποτελούν: η παραγωγή ζωοτροφών, η εφοδιαστική αλυσίδα των ζωοτροφών, η διατροφική αξία των ζωοτροφών, η διαχείριση των ζώων, η διατροφή ακρίβειας, η βελτιστοποίηση των συνθηκών στέγασης του ζώων, η βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, η παραγωγή «πράσινων» προϊόντων και η διαχείριση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας και η ανάλυση της στάσης και των αντιλήψεων των καταναλωτών για γαλακτοκομικά προϊόντα μικρού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα παρακάτω ερευνητικά κενά αποτελούν ερευνητικές ευκαιρίες για το έργο:

 1. Μοντελοποίηση δεδομένων σε επίπεδο ζώων και καλλιεργειών
 2. Μοντελοποίηση δεδομένων επιχειρησιακού επιπέδου και
 3. Μοντελοποίηση δεδομένων σε επίπεδο αγροτικών συστημάτων

Το BIOCIRCULAR αποτελεί μία καινοτόμα δράση που ως στόχο έχει την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογικής επανάστασης και των δυνατοτήτων των ΤΠΕ για τη διασύνδεση όλων των επιμέρους διαδικασιών στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων αλλά και άλλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη βάση της έννοιας της «κυκλικής γεωργίας». Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου BIOCIRCULAR συνοψίζονται επιγραμματικά στα παρακάτω σημεία:

 • Παραγωγή καινοτόμων λογισμικών και εργαλείων βασισμένων σε σύγχρονες ΤΠΕ που θα βοηθήσουν τους αγρότες και τις επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
 • Κάθετη ολοκλήρωση των επιχειρήσεων και παραγωγή ελκυστικών γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο («πράσινα» προϊόντα).
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωργικής παραγωγής σε σχέση με την ποσότητα, την ποιότητα, την περιβαλλοντική απόδοση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
 • Προώθηση των συνεργειών ανάμεσα στα στάδια και τους εμπλεκόμενους φορείς της γεωργικής οικονομίας.
 • Δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα γεωργίας ακριβείας.
 • Ανάλυση των καταναλωτικών απαιτήσεων με σκοπό της καλύτερη ικανοποίησή τους, χαρτογράφηση της αγοράς γάλακτος με έμφαση στα προϊόντα περιβαλλοντικής πιστοποίησης και παροχή στοιχείων αξιολόγησης βιωσιμότητάς τους στην αγορά.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/biocircular-ena-vioparagogiko-sistima-kiklikis-georgias-akrivias

Συνάντηση εργασίας – Έναρξης Έργου (Kick Off Meeting)

Συνάντηση εργασίας – Έναρξης Έργου (Kick Off Meeting)

Πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2018, στα γραφεία του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η εναρκτήρια συνάντηση εργασίας του έργου με την παρακάτω agenda και παρόντες εκπροσώπους από όλους του εμπλεκόμενους φορείς:

 • Καθορισμός τρόπου επικοινωνίας και οργάνωσης ηλεκτρονικών αρχείων
 • Χρονοδιάγραμμα συναντήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
 • Ανάλυση επιμέρους παραδοτέων

Στη συνάντηση συζητήθηκαν βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, οι επιμέρους αρμοδιότητες των φορέων, οι επιμέρους στόχοι των παραδοτέων και οι αλληλοσυσχετίσεις τους, καθώς και λεπτομέρειες υλοποίησής τους. Αποφασίστηκε επίσης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, συναντήσεων και των περιοδικών αναφορών. Επίσης, στο πλαίσιο επικοινωνίας του έργου αποφασίστηκε η δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας του έργου και ταυτότητάς του.